Over Doof.nl

Cijfers

Doof.nl wordt maandelijks gemiddeld 40.000 keer bezocht door 30.000 unieke bezoekers. Deze bezoekers raadplegen gezamenlijk meer dan 85.000 pagina's per maand*.

Daarnaast ontvangen ruim 11.000 abonnees twee keer per maand de digitale nieuwsbrief.

Via Doof.nl kunt u op een eenvoudige manier uw boodschap onder de aandacht brengen van mensen die zelf een auditieve beperking of hoorprobleem hebben en professionals. Doof.nl biedt verschillende mogelijkheden en interessante advertentietarieven.

* bron: Google Analytics, maart 2013